Všeobecné obchodní podmínky

WOLF SYSTEM spol. s r.o.

 

Sídlo společnosti: 252 62 Horoměřice, Únětická 885, MS Praha 1, C/13829. 26.10.1992, IČ:457 91 571, DIČ:CZ 457 91 571
(dále jen WOLF SYSTEM)

1. Uzavření smlouvy a podklady k zakázce

1.1.Předmětem smluvního vztahu je závazek firmy WOLF SYSTEM dodat a postavit objednateli předmět díla a převést na něho vlastnické právo k němu. Závazkem objednatele je zaplatit za tyto služby firmě WOLF SYSTEM dohodnutou smluvní cenu.
1.2.Objednatel je povinen nejpozději před uzavřením SOD dodat firmě WOLF SYSTEM veškeré podklady a dokumenty související s předmětem díla včetně všech potřebných technických detailů.
1.3.Návrh textu Smlouvy o dílo ( dále jen SOD) se předkládá na základě cenové nabídky odsouhlasené objednatelem z hlediska rozsahu, ceny a technického provedení. Vzájemným odsouhlasením všech částí SOD včetně všech příloh, je tato podepsána statutárními zástupci obou stran.
1.4.Případné změny nebo doplňky k uzavřené smlouvě je možné provést jen na základě vzájemného odsouhlasení a v písemné formě dodatkem ke stávající SOD. 
1.5.Na veškeré dokumenty a projektovou dokumentaci předmětu díla, vypracované firmou WOLF SYSTEM, se vztahují výhradní vlastnická a autorská práva firmy WOLF SYSTEM.

2. Záruka pevné ceny

2.1.Firma WOLF SYSTEM garantuje sjednanou cenu díla v SOD po dobu maximálně 6 měsíců 
( pokud nebude v sjednáno jinak ) od data podpisu SOD.
2.2.V případě, že termín zahájení stavby bude na základě okolností nezpůsobených firmou WOLF SYSTEM déle jak 6 měsíců od podpisu smlouvy, je firma WOLF SYSTEM oprávněna změnit smluvní konečnou cenu. Firma WOLF SYSTEM může na základě těchto skutečností od smlouvy případně i odstoupit.

3. Platební podmínky

3.1.Veškeré ceny za dodávky a práce, včetně rozdělení plateb a splatností daňových dokladů, jsou sjednány dohodou obou smluvních stran v předmětné SOD. 
3.2.Daňové doklady - faktury vystavuje WOLF SYSTEM s náležitostmi řádného účetního a daňového dokladu. K sjednaným cenám bude připočtena DPH dle zákona o DPH platná v den uskutečněného zdanitelného plnění.
3.3.Objednatel není oprávněn i v případě, že se jedná o požadavky na základě reklamace nedostatků stavby, na které upozornil, zadržovat platby nebo odmítat uhradit dohodnutou částku.
3.4.Do doby uhrazení svých pohledávek objednatelem je WOLF SYSTEM oprávněn k zastavení stavby.

4. Výkresová montážní dokumentace / stavební povolení

4.1.Na základě závazných podkladů potvrzených a podepsaných objednatelem bude firmou WOLF SYSTEM zpracována prováděcí výkresová dokumentace.
4.2.Případné správní poplatky se zpracovanou výkresovou dokumentací 
(nové technické požadavky, požární ochrana apod.) a další požadavky správních orgánů jdou k tíži objednatele.
4.3.Objednatel je povinen předat firmě WOLF SYSTEM co nejdříve kopii stavebního povolení, tak jako i kopie dalších souvisejících dokumentů.

5. Připravenost stavby

5.1.Objednatel se zavazuje před stanoveným nástupem prací firmy WOLF SYSTEM mít dokončenou spodní stavbu, ostatní stavební přípravné a organizační práce podle projektu a požadavků stanovených v textu SOD. 
Zemní a ostatní práce spojené s přípravou spodní stavby (včetně příp. uzemnění) je nutné provést odbornou firmou při zachování platných stavebních norem a předpisů.
5.2.Připravenost stavby bez závad bude písemně předána mezi objednatelem a firmou WOLF SYSTEM.
5.3.Firma WOLF SYSTEM je oprávněna provést odpovídající přezkoušení základů a stavebních přípravných prací. V případě zjištění vad je objednatel povinen v co nejkratší době zajistit nutné opravy a provést opětovné písemné předání firmě WOLF SYSTEM. 
5.4.Nepřipravenost nebo opravy na spodní stavbě (základech) posouvají termín zahájení a dodání předmětu díla v souvislosti s jejich délkou. Náklady za výše uvedené práce jsou k tíži objednatele.
5.5.V případě, že je vyžadován na stavbu plán BOZP pro kompletní výstavbu, předkládá jej objednatel spolu s projektovou dokumentací.
5.6.Dohodnutý termín dodání předmětu díla lze dodržet pouze v případě, že objednatel splní ve stanovené lhůtě všechny své přípravné práce. 
5.7.Objednatel se zavazuje seznámit WOLF SYSTEM se všemi riziky souvisejícími se staveništěm.

6. Právo na odstoupení

6.1.Objednatel se zavazuje zajistit, aby stavba byla započata nejpozději do 6 měsíců od podpisu SoD. V opačném případě vzniká dodavateli právo na změnu nebo odstoupení od smlouvy – viz 2.2.
6.2.Omezení dodávky nebo prací na základě vyšší moci, nepříznivých klimatických podmínek opravňují firmu WOLF SYSTEM s.r.o. adekvátně prodloužit sjednaný termín ukončení realizace.
6.3.V případě bezdůvodného odstoupení objednatele od uzavřené SoD je firma WOLF SYSTEM oprávněna požadovat úhradu všech vynaložených nákladů.

7. Předání a převzetí díla

7.1.Po dokončení stavby je tato předána bezodkladně objednateli. Před předáním nesmí být stavba používána. Předání musí být provedeno písemně předávacím protokolem. Termín předání a převzetí bude doručen objednateli ústní či písemnou formou.
7.2.Objednatel se zavazuje smluvené dodávky a služby od firmy WOLF SYSTEM převzít.
7.3.Vady a nedodělky nebránící užívání stavby neopravňují objednatele k odmítnutí převzetí stavby.

8. Záruky a náhrady škody

8.1.Záruční lhůta na dodávky a práce dodané firmou WOLF SYSTEM je poskytována standardně v délce 36 měsíců. Na technologické vybavení a spotřebiče v délce 24 měsíců.
8.2.V případě řádného plnění platebních podmínek dle SOD začíná záruční lhůta dnem předání a převzetí předmětu díla objednatelem. Nárok na záruční reklamaci vzniká až po úplném zaplacení celkové ceny díla objednatelem.
8.3.Zjištěné vady a nedodělky k termínu předání a převzetí musí být objednatelem písemně uvedeny v předávacím protokolu firmě WOLF SYSTEM .

9. Ochrana zájmů zhotovitele

9.1.Objednatel, investor nebo uživatel je oprávněn zveřejnit dílo nebo celé zařízení postavené firmou WOLF SYSTEM s uvedením názvu firmy a firemního loga WOLF SYSTEM.
9.2.Předání podkladů, včetně veškerých informací, obzvláště obchodního tajemství firmy WOLF SYSTEM třetím osobám, se kterými přijde objednatel do styku v souvislosti s vystavením nabídky, uzavřené smlouvy nebo provedením prací, je výslovně zakázáno.
9.3.WOLF SYSTEM potvrzuje, že s údaji poskytnutými objednatelem bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

10. Subdodavatelé

10.1.Objednatel souhlasí s tím, že firma WOLF SYSTEM může, podle svého uvážení, předat sjednané dodávky a práce k realizaci částečně subdodavatelům. Firma WOLF SYSTEM ručí v tomto případě za kvalitu všech prací a dodávek sjednané v SOD.

11. Výhrada vlastnictví

11.1. Prováděné dílo a jeho jednotlivé části jsou od okamžiku jejich zabudování stále ve vlastnictví WOLF SYSTEM až do jeho úplného zaplacení objednatelem.
11.2.Zástava nebo převod vlastnických práv držených předmětů, služeb a dodávek je ze strany objednatele do doby splnění svých závazků vůči WOLF SYSTEM nepřípustná. Při jakékoliv manipulaci s těmito předměty, exekucí nebo nárokování vlastnictví práv třetími osobami na předmět dodávky je objednatel povinen takovou změnu ohlásit a firmu WOLF SYSTEM neprodleně informovat. 
11.3. Objednatel je povinen neprodleně informovat o případném postoupení svého závazku vůči firmě WOLF SYSTEM.

12. Řešení sporů

12.1. Účastníci smluvního vztahu se dohodly na řešení případných sporů smírčí cestou. V případě nenalezení dohody bude spor řešen cestou obecních soudů podle místní příslušnosti. 
12.2. Odpovědnost WOLF SYSTEM za ušlý zisk, následné škody nebo za škody vzniklé na základě požadavku třetích stran jsou vyloučeny.

13. Ostatní ujednání

13.1.Ujednání SOD jsou nadřazeny všeobecným obchodním podmínkám.
13.2.Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí SOD. 
13.3.Firma WOLF SYSTEM je oprávněna ke změně předmětných všeobecných podmínek.

WOLF SYSTEM spol.s r.o. 
252 62 HOROMĚŘICE